De nieuwe rol van de rekenkamer

Rekenkamers beoordelen doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentebestuur. Hoe doe je dat in tijden van netwerkende en responsieve overheden?

Een bescheiden overheid. Of we het nu de netwerkende of responsieve overheid noemen, kern is dat bestuur en volksvertegenwoordiging maar ten dele voor kaders en doelen van beleid verantwoordelijk zijn. In het verlengde daarvan, zijn zij regelmatig ook maar in beperkte mate voor de uitvoering van het beleid en het al dan niet halen van die doelen verantwoordelijk. Overigens is dat een andere vraag dan wie verantwoordelijk wordt gehouden. Want verrassend vaak is het nog steeds het college dat aan de raad verantwoording moet afleggen, ondanks al die ketenpartners, netwerken, organisaties en inwoners die van begin tot eind betrokken zijn beleid.  

Wat betekent die andere rol van de overheid voor rekenkamers? In de Gemeentewet staat al vele jaren dat de rekenkamer de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur onderzoekt. En dat bestuur is terug te vinden in allerlei documenten die met de planning & controlcyclus verbonden zijn, in visies, plannen, nota’s, etc. Dat lijkt de scope van het rekenkameronderzoek behoorlijk in te perken. Ook bij een kleinere of andere rol van de gemeente moet er voor een rekenkamer in elk geval gevoerd bestuur zijn waar te nemen en te beoordelen.

Een tweede inperking vanuit de wet is dat de rekenkamer bevoegd is de documenten te onderzoeken die berusten bij het gemeentebestuur. Een rekenkamer kan weliswaar jaarrekeningen en overige documenten opvragen van samenwerkingsverbanden, NV’s of BV’s waar de gemeente voor 50% of meer aandelen heeft of van organisaties die een aanzienlijke subsidie van de gemeente hebben of subsidie ontvangen. Maar die mogelijkheid geldt niet voor de vele andere samenwerkingspartners van de gemeente.   

Tegelijkertijd is het belangrijk dat rekenkamers blijven inspelen op trends in het (lokaal) openbaar bestuur: interactieve beleidsvorming, netwerken en ketenpartners, co-productie en doe-democratie. Hou blijf je als rekenkamer trouw aan je opdracht en beweeg je voldoende mee?

Interactieve beleidsvorming: dit betekent dat inwoners in directer contact komen met zowel ambtenaren als raadsleden en wethouders en dat dit ook in een vroeger stadium van het beleidsproces gebeurt. Maar nog wel allemaal binnen de kaders die door college en raad zijn geformuleerd en waarbij ook de uiteindelijke besluiten door de raad worden genomen op basis van voorstellen van het college. Daarmee blijft het veilig terrein: het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Wel zien we dat de laatste jaren meer rekenkamers expliciet kijken naar de rol die inwoners hebben gespeeld en of deze participatie leidt tot verbetering van de effectiviteit en efficiëntie.

De netwerken en ketenpartners zijn alweer een wat grotere uitdaging. Immers, een belangrijk deel van de besluitvorming vindt nog wel in het samenspel tussen raad en college plaats, maar zowel in de voorbereiding als in de uitvoering spelen allerlei organisaties een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van schuldenproblematiek. Een gemeente heeft vaak geen compleet beeld van de schulden die individuen of huishoudens hebben en het gaat om zowel private als publieke schuldeisers. Wie moet als eerste worden betaald, met wie kun je afspraken maken over uitstel van betaling of kwijtschelding, welke schulden kun je als gemeente overnemen? Kortom, welke kaders kan een gemeente stellen en wanneer is het beleid doeltreffend en doelmatig? En als de gemeente de informatie al niet compleet heeft, hoe kan een rekenkamer dat dan wel voor elkaar krijgen?

Een andere uitdaging betreft de doe-democratie en co-productie. Als dat de vorm krijgt van bijvoorbeeld een buurtbarbecue of samen afval opruimen, met een beperkt budget, een incidenteel karakter en met algemene doelstellingen als sociale samenhang of leefbaarheid, lijkt me daar geen rol voor de rekenkamer weggelegd. Maar als inwoners bijvoorbeeld in het kader van ‘right to challenge’ voorzieningen in eigen beheer krijgen, met grotere verantwoordelijkheid en budgetten en voor een langere periode, is het een ander verhaal. De ingewikkeldheid daar zit in het feit dat de gemeente het bewust aan inwoners heeft overgedragen en het wat apart is om dan alsnog namens de gemeente (zo zal het althans worden gevoeld) te gaan toetsen of het doelmatig en doeltreffend is. Loslaten geldt niet alleen voor ambtenaren en politici, maar ook voor de rekenkamer. Bovendien is het maar de vraag of we de eisen die we stellen aan gemeentelijk bestuur een-op-een naar initiatieven van inwoners kunnen en mogen vertalen.           

De normenkaders die veel rekenkamers in hun onderzoek opnemen en waaraan ze de uitkomsten van het beleid toetsen, hebben vaak een verband met de gemeentelijk gestelde kaders. De veilige route die ik dan ook regelmatig in rekenkamerrapporten tegenkomen als het gaat om een onderwerp met veel andere betrokkenen naast de gemeente, is dat getoetst wordt op de kaders die gaan over de sturing en de regie door de gemeente. Met andere woorden, wat doet het gemeentebestuur om andere partijen een bijdrage aan het gewenste beleidsdoel te leveren? Met als gevolg dat de geformuleerde conclusies en aanbevelingen zich ook richten op de mate waarin het gemeentebestuur dat goed heeft gedaan of beter zou kunnen doen.

Maar we weten ook dat veel van de kaders die college en raad stellen vaag zijn, ongespecificeerd, voor velerlei uitleg vatbaar of geheel ontbreken. Rekenkameronderzoek betekent dan een soort reconstructie van wat de kaders zouden zijn geweest wanneer zij wel SMART waren geformuleerd. Of een rekenkamer hanteert een aantal algemene normen over de informatievoorziening, inschatting van de risico’s, kwaliteit van de onderbouwing, etc. die niet direct aan het onderzochte onderwerp zijn gerelateerd. Zou je die vrijheid vaker toepassen, dan biedt dat de mogelijkheid juist ook de thema’s van de tweede categorie (netwerken, ketenpartners) te gaan onderzoeken.

Buiten de kaders betekent dan eigenlijk vooral: buiten de kaders van alleen het gemeentebestuur, oftewel meer en bredere kaders. Wat zijn, in de samenwerking tussen gemeente en andere partijen, de mogelijk te bereiken doelen en welke instrumenten zijn daarvoor in te zetten? Vervolgens: is dat allemaal doelmatig, doeltreffend en rechtmatig gebeurd? Nog een stap verder is om je helemaal niet meer zoveel aan te trekken van die kaders en vooral vanuit de beoogde maatschappelijke opbrengsten te denken: wat wil je eigenlijk bereiken met beleidsprobleem a of b en wat is het oordeel van de rekenkamer over hoe dan in gemeente x of y is aangepakt? Het aardige is in elk geval dat een rekenkamer zich dan ook in de aanbevelingen niet hoeft te beperken tot de gemeentelijke spelers, maar breder kan kijken naar alle relevante actoren.

Dit is een bewerkte versie van mijn inleiding (gezamenlijk met Klaartje Peters) bij een webinar voor leden van Limburgse rekenkamers en rekenkamercommissies.

Wetenschap en politiek

Heel mooi, het grote vertrouwen van politici in de wetenschap. Maar dan wel een veelzijdige wetenschap: meer dan medische kennis en meer dan cijfers en modellen.

We vertrouwen op actuele en betrouwbare wetenschappelijke kennis. Dat is wat de crisismanagers Rutte en De Jonge ons telkens laten weten. Behalve dan met de routekaart die nu is uitgezet, want voor de maatregelen na 1 juni is er nog geen advies van het Outbreak Management Team. Bovendien is het weliswaar binnen het medisch domein een brede waaier aan kennis, andere wetenschapsgebieden doen in dat OMT niet mee. Die kennis wordt via andere teams en werkgroepen nu naar boven gehaald.

Nou is er van alles aan te merken op de wetenschappelijke ‘hardheid’ van kennis uit de politicologie of bestuurskunde, maar als vertegenwoordiger van dat vakgebied ben ik wel blij dat de eenzijdige medische focus er een beetje vanaf is. Je hoeft immers geen microbioloog of viroloog te zijn (sterker nog, misschien liever niet) om iets te snappen van zorgvuldige besluitvorming of draagvlak voor beleid.

Het is juist dit soort kennis dat je goed kunt gebruiken om te snappen waarom politici zo hard roepen dat ze strikt het wetenschappelijk advies volgen en tegelijk zo selectief van dat advies gebruik maken. Om te duiden dat “stap voor stap” niet alleen afhangt van IC-bedden, aantal besmettingen, maar ook een hele begrijpelijke en vaak toegepaste manier is om beleid maken. En om te begrijpen dat het in het debat over flatten the curve of crush the curve net zozeer gaat over het framen en acceptabel maken van maatregelen als om een discussie tussen virologen wat de beste aanpak van het virus is.

Als wetenschapper kreeg ik wel eens te horen dat ik politieke antwoorden gaf en als politicus dat mijn betoog te wetenschappelijk was. In beide gevallen heb ik dat als een compliment opgevat. Zolang ik als politicus feilbare en tijdelijke wetenschappelijke kennis niet als feit presenteer, daar waar het eerder om een goed onderbouwde mening gaat. En ik andersom als wetenschapper niet mijn resultaten en conclusies bijkleur om ze beter in mijn ideologische straatje te laten passen.

Zo zijn we denk ik in een gezonde fase van de corona-aanpak terechtgekomen. Met een nuchtere houding ten opzichte van de wetenschappelijke kennis die vanuit het OMT de basis is voor het kabinetsbeleid, maar zonder dat die 1-op-1 wordt overgenomen. De volgende stap is, met de verbreding van de verschillende soorten deskundigen die bij de aanpak wordt betrokken, ook voorbij de strikte focus op getallen, modellen en projecties te komen. Alsof dat de enige “feiten” zijn die ertoe doen, omdat ze nu eenmaal met alle mitsen en maren meetbaar zijn. Gezond en veilig met elkaar samenleven is immers zoveel meer dan aantallen opnames, besmettingen en doden.

Verkiezingskoorts

Het zijn net echte verkiezingen, met campagne, winnaars en verliezers. En dan straks gewoon met elkaar aan de slag.

Vanaf september ben ik de nieuwe voorzitter van de Utrechtse Universiteitsraad. Om alvast eens te kijken met welke twaalf studenten en twaalf personeelsleden ik dan te maken ga krijgen, was ik vrijdag bij de bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen. Net als in de landelijke politiek is ook de medezeggenschap meer gefragmenteerd geraakt: in totaal zeven partijen gaan hun opwachting maken.

Vanwege het mooie weer was het evenement verplaatst van een zaaltje binnen naar de tuin van het Academiegebouw. Die blijkt de Descarteshof te heten, een mooi weetje voor de vrijdagmiddag. Van verschillende kanten hoorde ik al speculaties over de uitslag en lichte teleurstelling over de lage opkomst (bij de studenten 23,9%, personeel 32,8%). Net als in de ‘echte’ politiek had het niet gelegen aan de “prima campagne” maar werd het eerder gezocht in de onhandige planning van de verkiezingen (tentamenstress) en dat de studenten van University College vakantie hadden.

Vooral voor nieuwkomer UUinactie was het spannend of het zou zijn gelukt zetels te bemachtigen. Deze partij deed zowel bij studenten als personeel mee. Ik bleek vlak achter de studentendelegatie van UUinactie te staan, die de uitslag gearmd afwachtte zoals voetballers bij een penaltyreeks of team-Duncan bij het songfestival. Groot was dan ook de feestvreugde toen inderdaad een zetel behaald bleek. Even verderop was er blijdschap bij de Vrije Student die van één naar twee zetels ging. De twee gevestigde partijen VUUR en Partij voor de Utrechtse Student leken content met hun vijf en drie zetels, hoewel dit voor beiden verlies betekende.

De personeelsleden reageerden wat onderkoelder op de uitslag. Ook hier de entree van UUinactie met één zetel, verder bleven de verhoudingen intact tussen de grootste partij, VLAM, en de Utrechtse PromovendiPartij. Omdat bovendien veel van de zittende raadsleden terugkeren, zijn de veranderingen beperkt.

Net als bij de in dezelfde week gehouden Europese verkiezingen, is ook hier geen sprake van de vorming van een coalitie. Het College van Bestuur blijft immers op zijn plek en gaat kennismaken en samenwerken met een nieuwe Universiteitsraad. Het wordt wel interessant te zien hoe de dynamiek gaat zijn met de nieuwe partijen erbij, die zich graag zullen willen profileren. Dat geldt net zo goed voor de zittende partijen, die met alle relativering van uitslag en opkomst toch het gevoel zullen hebben iets goed te moeten maken.

Als voorzitter straks aan mij de schone taak om al die verschillende geluiden een plek te geven. Wie weet wordt daarmee medezeggenschap ook aantrekkelijker en herkenbaarder buiten de muren van het bestuursgebouw. Tegelijk wil ik ervoor zorgen dat de medezeggenschap als geheel ook stevig weerwoord geeft aan het College van Bestuur, daar wordt de universiteit alleen maar beter van.

Polderen in de provincie

Wie gaan de komende vier jaar de provincies besturen? Inhoudelijke standpunten, aandacht van de buitenwereld, maar vooral persoonlijke verhoudingen zijn cruciaal.

Forum voor Democratie maakt een spectaculaire entree in de Statenzalen van twaalf provincies. Maar er is weinig tijd om te genieten van de overwinning. In drie provincies krijgt Forum het voortouw bij de coalitievorming, in vrijwel alle andere provincies zal het zich eveneens op mogelijke onderhandelingen moeten gaan voorbereiden. Hoe zal het gepolder in de provincie er de komende weken uit gaan zien en hoe groot is de kans dat bestaande verhoudingen worden doorbroken?

Aandacht van de buitenwereld. Provinciale politiek wordt maar door weinig inwoners actief gevolgd en in de meeste provincies is evenmin sprake van veel media-aandacht. Regionale omroepen en kranten hebben een beperkt bereik en zij hebben er zelf ook voor gekozen provinciale politiek op afstand te volgen. Zeker nu de landelijke mediastorm is gaan liggen, die vooral te maken had met de effecten van de Statenverkiezingen voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer en de steun voor het kabinet, zullen de onderhandelende partijen weinig druk van buitenaf ervaren. Veel tussentijdse verantwoording over de formatie hoeven we niet te verwachten, laat staan dat de uiteindelijk gevormde coalitie heel veel aandacht zal krijgen. Dit kan in het voordeel werken van de ‘gevestigde’ partijen die wellicht om Forum heen willen formeren. Het kan ook Forum helpen om buiten het zicht van de camera’s andere partijen tegemoet te komen.

Inhoudelijke standpunten. Provincies gaan over ruimtelijke ordening, natuur, infrastructuur, cultuur, regionale economie en nog een aantal thema’s waarop de inhoudelijke tegenstellingen niet al te groot zijn. In een aantal provincies zijn al duidingsdebatten gehouden of hebben lijsttrekkers via andere kanalen laten weten wat zij van de uitslag vinden en hoe zij zich tot Forum verhouden. Veel partijen beklaagden zich over de onzichtbaarheid van Forum in de campagne en de onbekendheid met de standpunten van Forum (die overigens wel op de diverse websites te vinden zijn). Vaak werd ook afgegeven op standpunten van Forum die door Baudet waren geuit, maar die hadden vooral betrekking op landelijke of Europese politiek.

Wat zijn de mogelijke knelpunten binnen het provinciale domein? Afgaand op de standpunten in Noord-Holland, de provincie die ik uit eigen ervaring het beste ken, zie ik er drie. Het eerste knelpunt is het stoppen met de energietransitie, in het bijzonder windenergie en zonne-energie. Dat zal voor geen enkele partij acceptabel zijn, behalve wellicht voor de PVV, die echter in de afgelopen vier jaar nergens bestuurde en nu ook weinig kans maakt. Het tweede is het voorstel om Schiphol naar zee te verplaatsen, waar de provincie eigenlijk niet over gaat en waar bovendien heel veel geld ingestoken zou moeten worden. Het derde is het snoeien in subsidies, hoewel ook andere partijen hier kritisch op zijn. Niet alleen zijn subsidies een belangrijk instrument voor de provincie om aan tafel te komen en mee te kunnen praten, ook is de laatste jaren al flink gekort op subsidies en gaat het bovendien vaak om subsidies om aan Rijksbeleid uitvoering te geven. Het eerste knelpunt lijkt me niet weg te nemen zonder dat Forum veel water bij de wijn doet, maar voor zowel het tweede als derde punt is een mooie formulering in het coalitieprogramma te vinden waarmee iedereen kan leven.

Persoonlijke verhoudingen. Naar ik vermoed zal de cruciale vraag zijn of er onderling vertrouwen ontstaat tussen de Statenleden van Forum en die van de andere onderhandelende partijen. Een gemiste kans is de provinciale afwezigheid van Forum in campagnetijd, want dat is bij uitstek is ook een periode waarin lijsttrekkers elkaar beter leren kennen (voor zover ze elkaar niet al kenden uit de Staten of uit het college) en mogelijke coalities worden geboren. In deze fase is de keuze van een (in)formateur hierin ook belangrijk: weet hij of zij een sfeer tussen partijen (en personen!) te creëren die een goede basis biedt voor verdere samenwerking?

Goede persoonlijke verhoudingen kunnen ervoor zorgen dat ook partijen die hebben verloren toch weer aan een college deelnemen en dat grote winnaars alsnog in de oppositie komen. CDA, PvdA en VVD vormen al vele jaren het hart van de meeste provinciale coalities en ondanks de verliezen die zij hebben geleden, zullen zij elkaar ook dit keer weer weten te vinden. De komende weken zal ik in elk geval met grote belangstelling de vorming van de twaalf provinciale coalities gaan volgen.

De Kamer van Reflectie

Aan het mooie werk in de Eerste Kamer komt helaas over enkele maanden alweer een eind. Tot dat moment: volle kracht vooruit!

Op 18 maart 2015 werd in de loop van de avond langzaam duidelijk dat we toch niet de bij de exitpoll voorspelde vijf zetels in de Eerste Kamer gingen halen. Het betekende dat ik mij, als kandidaat op plek vijf, in de drieënhalf jaar erna kon introduceren als ‘eerste opvolger’. Telkens gevolgd door de nuancering dat het van dat opvolgen waarschijnlijk wel niet zou komen – de laatste tussentijdse wissel bij GroenLinks was in 2006. Op 2 oktober vorig jaar was het echter toch zo ver: na het vertrek van Marijke Vos naar de Raad van State mocht ik in de groene bankjes gaan plaatsnemen.

Inmiddels loop ik daar alweer bijna 150 dagen rond, met heel veel plezier en nog altijd in het besef dat het een grote eer is deze functie te mogen vervullen. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat er met de verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer op 27 mei alweer een einde aan gaat komen. Dat werd ik mij op het recent in Zwolle gehouden congres nog eens extra bewust, toen ik op het podium samen met collega’s Tineke Strik en Frits Lintmeijer afscheidsbloemen in ontvangst nam.

Regelmatig krijg ik de vraag, en zeker ook op zo’n partijcongres, of het mijn eigen keuze was om niet verkiesbaar te zijn voor de nieuwe periode. Het korte eenvoudige antwoord is: nee. Dat heb ik in alle individuele contacten en gesprekken ook laten weten, maar ik wilde wachten tot na het congres voordat ik dit ook op deze manier zou delen.

Het advies dat ik kreeg van de kandidatencommissie was voor mij erg teleurstellend. Het zou, met al het optimisme dat ik heb over een mooie verkiezingsuitslag, wederom een plek in de wachtkamer zijn. Die kamer ken ik inmiddels wel. En met alle begrip voor het ruime aanbod van sterke en ervaren kandidaten, vond ik het verschil met het advies in 2015 te groot.

Campagne voeren voor mezelf voelt bovendien ongemakkelijk. De ervaring tot nu toe met het interne referendum leert dat je een grote bekendheid binnen de partij en een uitgebreide campagne nodig hebt om een hogere plek op de lijst te krijgen. (Niet voor niets kwamen de uitslagen van de referenda voor de Europese lijst en de Eerste Kamerlijst exact overeen met de adviezen van de beide kandidatencommissies.)

Kortom, en dat was inderdaad wel mijn eigen keus, ik besloot mij terug te trekken. De warme en sympathieke reacties die ik heb gekregen, maakten aan de ene kant de teleurstelling groter, maar zorgden aan de andere kant vooral voor de bevestiging dat het een goed besluit was. Plus: ze motiveren om er in de komende maanden nog volop tegenaan te gaan.

Wat is dan nog nieuw?

De G1000 is een hele mooie vorm van een (lokale) burgertop. Maar de wens tot invloed op beleid gaat wel ten koste van het vernieuwende karakter.

De G1000, ruim twee jaar later. Vorige week trof ik weer veel oude bekenden van het onderzoek dat we deden naar de G1000’s die in 2014 en 2015 waren gehouden, wat uitmondde in dit boek. We waren, soms tot teleurstelling van de initiatiefnemers, best kritisch op idee en uitvoering van de G1000. Voor mij het voornaamste punt was dat de G1000 te veel tegelijk wilde zijn: enthousiasmerend voor de deelnemers om ook the day after aan de slag te gaan met de voorstellen en sturend voor gemeenteraad en college om de voorstellen op hun beleidsagenda te zetten.

Met name het tweede aspect is door het Platform G1000 ter harte genomen. Hoe kun je de wereld van de G1000 verbinden met die van de lokale politiek? Er waren dan ook weer nieuwe gezichten bij deze bijeenkomst, van de meer recent gehouden G1000’s in Enschede en Steenwijkerland, waar heel bewust de verbinding met de politiek was gezocht. Sterker nog, daar waren het niet inwoners, maar de gemeenten die het initiatief hadden genomen. Bovendien was er niet van de gebruikelijke ‘open agenda’ sprake, waarbij de deelnemers tijdens de dag bedenken wat zij belangrijke onderwerpen vinden, maar was het onderwerp – respectievelijk vuurwerk en duurzame gemeente – vooraf bepaald. Wat wel was gebleven, was de opzet waarbij in kleine groepen aan tafels met elkaar wordt gesproken en de voorstellen zich in die gesprekken verder ontwikkelden.

Anders was ook de toevoeging van een Burgerforum en een Burgerbesluit als georganiseerd vervolg op de Burgertop. In het verleden werd het aan de deelnemers zelf overgelaten welk vervolg zij wilden geven en was het bovendien maar afwachten welke rol de gemeenteraad voor zichzelf zag weggelegd. Op basis van haar onderzoek naar deze G1000’s presenteerde Franziska Eckardt de eerste bevindingen over deze nieuwe werkwijze. In elk geval werd duidelijk dat in beide gemeenten de raad veel meer doet met de uitkomsten van een G1000 en dat het Burgerforum en het Burgerbesluit daar een belangrijke bijdrage aan lijken te leveren.

Kortom, de door G1000 beoogde invloed op het lokale beleid, die we in 2014 en 2015 maar heel beperkt zagen, lijkt door de nieuwe opzet groter geworden. Wat ik jammer vind is dat met het eerste aspect – hoe houd je het enthousiasme van de deelnemers vast en zorg je dat zij zelf aan de slag gaan? – veel minder is gedaan. Door je te richten op de lokale politiek en sterker aan te sluiten bij de beleidsagenda, worden de voorstellen die een G1000 maakt meer in dat systeem ingepast en erop aangepast. Bovendien lezen de Burgerbesluiten die zowel in Enschede als Steenwijkerland zijn geformuleerd vooral als opdrachten aan de gemeenteraad en het college. Wat inwoners zelf kunnen gaan doen, buiten de bestuurlijke en institutionele paden om, raakt ondergesneeuwd. En wie zou zich ook nog eigenaar voelen wanneer het onderwerp is bedacht door de gemeente?

De ironie is, zoals vaker met vormen van democratische vernieuwing, dat de wens om invloed te hebben ten koste gaat van de aanvankelijke eigenheid of originaliteit. Daarmee is G1000 een van de instrumenten geworden die kan worden ingezet bij voor de lokale politiek spannende onderwerpen. Op zich helemaal niets mis mee, sterker nog, in veel gevallen absoluut aan te raden. Maar nieuw is het al een stuk minder.

Politiek sensitief aan de slag

Leuk, die verkiezingen, maar nu begint het pas echt. Ambtenaren en politici gaan op zoek naar optimale verhoudingen in de nieuwe raadsperiode. En wij weten raad!

Nu de rook van de verkiezingscampagne is opgetrokken, alle stemmen zijn geteld (en waar nodig herteld) en de nieuwe gemeenteraden zijn geïnstalleerd, is het de hoogste tijd weer gewoon aan het werk te gaan. In het bijzonder geldt dat voor de ambtenaren van de 335 gemeenten die met nieuwe raadsleden en straks ook nieuwe wethouders te maken gaan krijgen. Ben je net een beetje gewend geraakt aan de stijlen, de stokpaardjes en de spanningen van raad en college, kun je (ten dele) weer van voren af aan beginnen.

Een ideaal moment om na te denken over wat het betekent om politiek sensitief te zijn en hoe je daaraan concreet invulling kunt geven. Dat vraagt allereerst een helder idee van wat je rol als ambtenaar is in het besluitvormingsproces en welke rol van de politiek wordt gevraagd. Vervolgens het geruststellende besef dat politici van wat ze belangrijk vinden, meestal geen geheim maken. Niet tijdens de campagne, maar ook niet straks in het collegeakkoord, in hun bijdragen in de commissie of de raad en uiteraard ook op (sociale) media. Weet je daar slim op in te spelen, met behoud van je inhoudelijke deskundigheid en zonder zelf politiek te gaan bedrijven, dan zul je merken hoe veel prettiger en soepeler politieke besluitvorming gaat verlopen.

Een aantal jaren geleden besloten Marike Simons, Maud van de Wiel en ik onze krachten te bundelen in een opleiding Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. En zoals dat vaker gaat, groeide daarbij de behoefte om alles wat we zagen en hoorden van de deelnemers en wat we zelf aan kennis en ervaring opdeden, in een boek te vertalen. Van plan naar praktijk bleek nog best een flinke stap, maar trots kunnen we melden dat het boek er nu is. Het bevat zowel wat meer theoretische beschouwingen over de cyclus van beleid voorbereiden, maken en uitvoeren en de verhouding tussen de ambtelijke en de politieke wereld, als veel praktische voorbeelden en tips om politieke sensitiviteit in gemeente, provincie en waterschap concreet vorm te geven.

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren: het geheime handboek is te verkrijgen via uitgever Amsterdam University Press of via bol.com