Bussen op aardgas

GroenLinks wil meer schone bussen op aardgas

In diverse media viel recent te lezen dat staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil dat bussen in binnensteden zo snel mogelijk op aardgas gaan rijden. In 2006 is alvast een bedrag van ongeveer 12 miljoen euro beschikbaar om het gebruik van gas als brandstof door lagere overheden te stimuleren.

Aardgas is een schonere brandstof, met minder uitstoot dan de schoonste dieselbussen. De overschakeling biedt dus milieuvoordelen, maar ook financieel kan het aantrekkelijk zijn. Het gebruik van andere brandstoffen en daarmee geringere afhankelijkheid van de internationale oliemarkt zou ook nog kostenbesparend kunnen werken.

In de regio Haarlem-IJmond zullen vanaf december alle bussen op aardgas rijden. De fractie van GroenLinks is van mening dat deze gelegenheid aangegrepen moet worden om ook elders in Noord-Holland meer bussen op aardgas te laten rijden. Statenlid Harmen Binnema vraagt Gedeputeerde Staten actie te ondernemen en voorstellen bij Van Geel in te dienen voor de subsidie van 12 miljoen.

Schriftelijke vragen:

1. Welk deel van de bussen in de Noord-Hollandse concessiegebieden voldoet op dit moment aan de norm voor de schoonste dieselbussen, Euronorm 5?

2. Is het college van GS bereid in om voorstellen in te dienen om bussen schoner te maken en hierbij een beroep te doen op de € 12 miljoen die Van Geel beschikbaar stelt?

3. Ziet u praktische bezwaren indien aardgas op bredere schaal als brandstof gebruikt zou gaan worden?

In Amsterdam is een experiment gaande met een aantal bussen die op waterstof rijden. De eerste resultaten hiervan lijken erg positief te zijn.

4. Heeft u zich op de hoogte gesteld van de eerste resultaten van de Amsterdamse proef, of bent u bereid dat te doen? Deelt u ons optimisme over dit experiment?

5. Bent u bereid na te gaan in hoeverre ook in de Noord-Hollandse concessiegebieden waterstof als brandstof tot de mogelijkheden behoort?

Naast bovengenoemde middelen loopt er ook een subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer, uitgevoerd door SenterNovem in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hier kunnen vervoerders voorstellen indienen om de CO2 uitstoot te beperken.

6. Is u bekend of Connexxion inmiddels een aanvraag heeft gedaan voor dit subsidieprogramma? Zo nee, bent u bereid dit programma onder de aandacht te brengen en Connexxion te stimuleren een aanvraag in te dienen?