Een verantwoordelijke dag

Deze Statendag begon voor mij vroeger dan gebruikelijk. Als tijdelijk fractievoorzitter (bij afwezigheid van zowel Bart als Klaas) eerst om 11.00 naar het presidium. Dit is zeg maar de agendacommissie, waar vergaderingen voorbereid worden en andere praktische zaken worden afgesproken voor ‘het functioneren van de Staten’. Daarna nog een overleg met de fractievoorzitters en woordvoerders (bij ons Jan) van de coalitie over het plan Waterlands Wonen. Dit is een verdere invulling van de woningbouw (6000 in totaal) die in het gebied rond Purmerend/Volendam ontwikkeld gaat worden. Ons voornaamste probleem is dat in afwijking van eerdere afspraken niet 3000 maar 2000 woningen binnen de bestaande kernen gebouwd gaan worden. Verder wilden we graag een aantal locaties schrappen die een grote aantasting van het landschap betekenden en duidelijkheid over het beleid voor de Rijksbufferzone, waar nogal wat geplande woningen in liggen. Bij de coalitiegenoten helaas weinig steun hiervoor, op een paar kleinere onderdelen na. Samen met Jan duidelijk aangegeven dat wij in dit geval waarschijnlijk tegen de uitwerking zouden stemmen.

In de Staten duurde het debat over Waterlands Wonen uiteindelijk nog best lang: alle woordvoerders wilden graag nadrukkelijk hun punten maken. Ook gedeputeerde Ton Hooijmaijers houdt van uitvoerige betogen (waarin lang niet altijd wordt ingegaan op de concrete vraag die voorligt). Toen ons amendement over extra inspanning voor ICT (intensiveren, combineren, transformeren) het niet haalde en ook nauwelijks uitleglocaties werden geschrapt, inderdaad tegen de uitwerking gestemd. Dat deed ook de SP, maar verder was er een ruime meerderheid. Als schrale troost wel de toezegging van de gedeputeerde dat hij zijn best zou doen om toch meer dan de 2000 woningen binnenstedelijk te realiseren, maar de druk is zo wel van de ketel.

Samen met de bespreking van het Waterplan en het afscheid van Marinus de Jong al met al toch nog een vergadering die ruim na de geplande eindtijd van 18.00 afgelopen was. ’s Avonds – na kort overleg met Peter Visser of ik er formeel wel bij kon zijn, nou, voor één keer dan – ter afsluiting een bijeenkomst van het Seniorenconvent. Dit is het gezelschap van fractievoorzitters (en met al die éénpitters hebben we daar nogal veel van) dat voor bijzondere zaken bijeengeroepen wordt. Inhoud geheim en dat wil ik graag op dit weblog ook zo houden.