VROM helpt bij natuurcompensatie

Een paar maanden geleden hebben Klaas en ik een initiatiefvoorstel natuurcompensatie ingediend. Het principe van compensatie geldt met name bij de bouw van bedrijventerreinen of de aanleg van snelwegen: waar die ten koste gaat van de natuur moet de schade ergens anders gecompenseerd worden. Het voorstel moet nog in de Staten worden behandeld, maar een rapport van de VROM-inspectie is alvast een flinke steun in de rug.

In de aanbevelingen aan de provincie stelt het rapport:

De rol van de provincie is van groot belang voor behoud, verbetering en ontwikkeling van de natuur.
Compensatiebeleid vormt daarin een belangrijk middel. Het beleid, de toetsing van beleid, de monitoring van beleid en het toezicht daarop moeten ervoor zorgen dat de natuur in stand blijft.

 • Zorg voor uniforme, uitvoerbare en handhaafbare compensatierichtlijnen, zowel gericht op kwantiteit als kwaliteit.
 • Draag zorg voor een helder kader. Waar liggen de kwetsbare gebieden? Geef duidelijk aan welk beleid waar geldt (Vogel- en habitatrichtlijn, Flora- en faunawet, EHS). Geef waar mogelijk gebieden/locaties aan die voor compensatie geschikt zijn.
 • Evalueer jaarlijks het beleid en de uitvoering en leg de resultaten vast in een (concrete)jaarrapportage. Als uit de jaarrapportages knelpunten naar voren komen wordt aanbevolen deze onder de aandacht te brengen van de Ministers van LNV en VROM.
 • Borg dat de planologische verankering (gelijktijdig) bij goedkeuring van bestemmingsplan of verlenen vrijstelling plaatsvindt.
 • Zorg voor een strikt en transparant sanctiebeleid.
 • Voer uitgevoerde compensaties indien nodig ook periodiek door in het Streekplan.
 • Trek samen op met de VROM-Inspectie om de realisatie van de nog niet uitgevoerde compensaties (alsnog) af te dwingen.
 • Besteed in het voortraject aandacht aan de kwaliteit van de besluitvorming: de toetsing aan het EHS-beschermingsregime.
 • Maak een transparante modelcompensatieovereenkomst tussen initiatiefnemer, gemeente en provincie. Aan de overeenkomst moet een bankgarantie zijn gekoppeld. In de overeenkomst moet naast de omvang van de compensatie ook aandacht besteed worden aan de kwaliteit van de compensatie.
 • Draag zorg voor een structurele monitoring van het compensatiebeleid, de kwantitatieve en kwalitatieve realisatie van compensaties en het beheer van de compensatieterreinen.

Komt voor een groot deel overeen met onze eigen voorstellen. Harde afspraken met gemeenten (o.m. door koppeling aan bestemmingsplan), benodigde compensatie kwantitatief en kwalitatief goed bepalen en uitvoeren, controle, rapportage en monitoring. Het IPO heeft er zelfs nog een aantal aanbevelingen aan toegevoegd die nog verder gaan. Meteen aan de slag zou ik zeggen!

Eén antwoord op “VROM helpt bij natuurcompensatie”

 1. Grappig, ik ontving gisteren een vergaderverzoek om eens te praten over de monitoring van ons natuurbeleid. Het gaat de goede kant op!

Reacties zijn gesloten.