Mon Dieu wat een avond

Zoals vaker weer eens een hele zit bij een vergadering waarvan je van te voren denkt: hmmm hoeft niet lang te duren. Sterker nog, we mogen volgende week terugkomen om nog twee resterende agendapunten te behandelen en over moties en amendementen te stemmen. Want tien uur is tien uur en dan is het onverbiddelijke einde.

De middag begon enerverend met een interpellatie van de PvdA over motorcross. Trouwe volgers van dit weblog kennen ongetwijfeld de geschiedenis van dit onderwerp. Bij de behandeling van het streekplan in oktober vorig jaar besloot een (nipte) meerderheid van de Staten – inclusief de PvdA, daarover straks meer – om de geplande locaties in de Wieringermeer te schrappen. Sindsdien hebben crossers door illegale acties op verschillende locaties in Noord-Holland Noord hun ongenoegen geuit. Na de laatste keer, in een natuurgebied vlakbij Den Helder, vond ik het wel eens mooi geweest en stelde ik schriftelijke vragen aan GS wat er nou aan gedaan zou worden. Ook de PvdA stelde vragen, bij hen – zo bleek vandaag – met het doel alsnog die geschrapte locaties aan te wijzen voor motorcross.

Het betoog van Peter Visser gaf precies aan hoe opportunistisch deze move van de PvdA was. De redenering kwam er op neer dat men destijds alleen maar voor mijn amendement had gestemd om niet ‘de kastanjes uit het vuur te halen voor de coalitie’. Maar de inhoud van het amendement kon Visser niet meer reproduceren. Vervolgens kwam een merkwaardig verhaal over toezeggingen die zouden zijn gedaan; terwijl Henry Meijdam destijds nog klip en klaar had uitgelegd dat er weliswaar overleg was, maar geen concrete toezegging dat de Wieringermeer als locatie aangewezen zou worden. Op mijn vragen of het normaal is om zo kort na vaststelling van het streekplan terug te komen op genomen besluiten en wat er eigenlijk in de afgelopen maanden inhoudelijk veranderd was, kwam veelzeggend geen antwoord. Mijn wrange conclusie moest dan ook zijn dat de PvdA toen geen inhoudelijke argumenten had ons amendement te steunen en nu ook geen om ons amendement af te wijzen. Een puur politiek strategische draai die minimaal de suggestie wekt dat het bij sommige partijen in deze provincie loont om onwettige actie te voeren tegen democratisch genomen besluiten. Helaas moest ik constateren dat alleen nog een deel van de VVD en Ake de Vries van de SP de lijn van GroenLinks steunden en zelfs D66 als een blad aan een boom gedraaid was. Zal wel pragmatisme zijn

De rest van de middag kwamen de Ronde Hoep en de streekplanuitwerking Amstelveen-Zuid aan de orde, waar we vermoedelijk volgende week nog op terugkomen. De subsidie aan de Stadsschouwburg Haarlem ging zonder veel moeite door, net als het herziene Prohef voorstel van de SP. ’s Avonds was het de beurt aan een groot aantal onderwerpen uit de commissie Sociale Infrastructuur. Van de vier hebben we er uiteindelijk twee kunnen afronden, met name vanwege de tenenkrommende discussie over het PvdA voorstel Loverboys. Hoewel al in de commissie was gebleken dat dit voorstel geen meerderheid zou halen, besloot de PvdA het toch op de agenda te laten staan. Dat hebben we geweten… Alle fracties gingen nog eens uitgebreid alle details herhalen, waarna ook Rinske Kruisinga en Songül Akkaya (de indienster van het voorstel) ruim de tijd namen. Hoogtepunt was toen de PvdA – na een kleine twee uur debat – besloot het voorstel aan te houden omdat men toen te langen leste door begon te krijgen dat het wel eens afgestemd zou kunnen worden. Dit tot grote verontwaardiging van de volledige Staten, inclusief PvdA-fractievoorzitter Peter Visser die na afloop zijn excuus maakte aan alle collega’s voor deze vertoning.

Tussen de bedrijven door, dat wil zeggen tijdens de dinerpauze, had ik nog overleg met de voorbereidingsgroep van de dualisme conferentie (11 juli). Volgens mij is alles nu wel geregeld – met dank aan de prima ambtelijke ondersteuning – zelf mag ik een workshop voorzitten over de volksvertegenwoordigende rol van de Staten. Na de gênante vertoning deze avond ben ik overigens blij dat de Noord-Hollandse burger nauwelijks de weg naar het provinciehuis weet te vinden. Dan maar hopen dat er ook niemand per ongeluk via internet ons debat zat te volgen

Staartje Statenvergadering

Omdat ik vanmiddag college moest geven, slechts een klein deel van de Statenvergadering mee kunnen maken. Cheryl had eerder al toezeggingen van Cornelis Mooij binnengehaald voor de buurtbussen, waarover ik eventueel nog het woord zou hebben gevoerd (als ik eerder was geweest).

Om precies te zien viel ik binnen halverwege het laatste agendapunt. Ging over een intiatiefvoorstel van de SP, om het systeem van Prohef in Noord-Holland uit te proberen. Lauwe reacties van de meeste fracties en ook van Hans Schipper. Bovendien slaagde Carlien Boelhouwer, de verdediger van het voorstel erin alleen maar meer weerstand op te roepen in haar beantwoording van de vragen van ‘insprekers’ (ze bedoelde haar collega’s, omdat ze van alles ‘niet begreep’ of ‘een raar standpunt vond’. Voorstel ingetrokken en komt (ooit) een keer terug.

Als enige fractie in de Staten stemden we tegen de uitwerking van het Streekplan Noord-Holland Zuid voor de Westrand van Amsterdam. Daarin staat namelijk een afslag bij Parkstad opgenomen die een extra doorkruising van het groen aan de westkant van Osdorp betekent. De verdubbeling van de T106 (sorry als het erg technisch is) is namelijk voldoende en dan is die afslag bij Parkstad overbodig. Een amendement van CDA, VVD en PvdA waarin de Parkstad afslag als uiterste terugvaloptie werd genoemd kwam in de richting, maar was niet voldoende om ons over de streep te trekken. Jammer dat D66 zijn oorspronkelijke verzet liet varen en toch de voordracht steunde, stonden we toch een beetje alleen. Grappig ook dat de VVD niet begreep dat je wel vóór een amendement kan zijn, maar toch tegen de voordracht.

Zo was het net na zessen klaar en had ik een erg rustige vergadering. Had eigenlijk nog Jan zullen bijpraten over het Wieringerrandmeer, maar tot mijn schande dat half vergeten en half niet aan toegekomen. De komende dagen maar eens aan de slag!

Landjepik of logische herschikking?

Uiteindelijk bleek de grenscorrectie het enige onderwerp dat vanavond aan de orde kwam. Dat wil zeggen, nadat Patrick Poelmann nog kort toelichtte dat het provinciebestuur in het geschil met de OR over de reorganisatie in alle opzichten in het gelijk is gesteld en nadat Albert verslag had gedaan van de aandeelhoudersvergadering waarin Van Halderen zo genereus was geweest zijn bonus ter beschikking te stellen.

Toen was de tijd voor de pleidooien vanuit Medemblik (ondernemers, de raad en burgemeester Neef) vóór, en Wieringermeer (LTO, bewoners, de raad en burgemeester Spekreijse) tégen de grenscorrectie, gevolgd door een uitgebreide discussie. De PvdA lijkt te neigen naar een advies om de grenscorrectie te laten plaatsvinden, als ik het betoog van Marian Dekker goed begrepen heb. Hoewel nog geen officieel standpunt, want de fractie moet zich nog uitspreken. Van het CDA weet ik het niet zeker, in het genuanceerde en voor mij soms wat warrige betoog van Jos Beemsterboer kon ik nog niet echt een uitgekristalliseerd standpunt horen. VVD’er Erwin Bouma schetste al grote vergezichten over de Stad West-Friesland (over 30 jaar begreep ik later), maar gooide vervolgens grenscorrectie, herindeling en fusie vrolijk door elkaar, met als kernboodschap dat alles ‘van onderop’ moet komen. Zelfs zijn partijgenoot uit Medemblik was de draad van het betoog op een gegeven moment kwijt. In elk geval nog geen uitgesproken standpunt. Joke Geldhof (D66) legde de nadruk op de regionale woonvisies, die hier leidend moeten zijn (helemaal eens!) en de afspraken die we daarin hebben gemaakt over binnenstedelijk bouwen en bundelen/concentreren van woningbouw.

Mijn betoog sloot daar direct op aan: we hebben niet voor niks zo’n lange en pittige discussie gehad over het streekplan, nog maar een half jaar geleden. Die woonvisies waren daarin essentieel om te sturen wat, wanneer en waar gebouwd wordt, zoveel mogelijk binnenstedelijk bovendien. Extra complicatie is dat we hier te maken hebben twee woonvisies: Kop van Noord-Holland (Wieringermeer) en West-Friesland (Medemblik). Pas als die beide visies klaar zijn (stap 1), die op elkaar afgestemd zijn (stap 2), onomstotelijk is aangetoond welke woningbehoefte Medemblik heeft (stap 3) en is aangetoond waarom het op die locatie moet en ook kan (stap 4), dan is grenscorrectie aan de orde. Ons advies op dit moment is dan ook nee, maar wel met de aantekening dat als alle vier stappen goed doorlopen zijn, wij in principe kunnen instemmen. Dat is echter nog lang niet aan de orde. Tweede opmerking is dat Medemblik met 480 hectare veel te veel vraagt.

Na dit agendapunt hadden we er alweer 3,5 uur op zitten (de geluidsinstallatie was inmiddels ook uitgevallen) en besloten werd de rest van de agenda maar door te schuiven naar 17 mei.

Bestuurlijke aangelegenheden

Mocht ook weer eens opdraven in de commissie FBO (Financiën, Bestuur en Organisatie), omdat Bart op de lange latten staat en Cheryl op cursus is. Omdat ik de discussie van de laatste tijd niet echt heb gevolgd, was het weer even inkomen. Gelukkig geen al te grote onderwerpen op de agenda.

Na een kort verslag van Patrick Poelmann over de stand van zaken in de reorganisatie – we wachten nu op de uitspraak van de Ondernemingskamer in de zaak tussen OR en de directie voor het proces verder kan – ging het achtereenvolgens over:

– bijdrage van de provincie aan de wederopbouw van Atjeh, met name de drinkwatervoorziening (PWN)
– de Vlietlanden, waarbij onduidelijk blijft of een provinciale ambtenaar nou wel of niet ergens financieel voordeel uit heeft behaald
– de WGR+, leuke discussie zij het weinig concreet, maar ik kon in elk geval mijn scepsis over bestuurlijke verandering weer kwijt (huis van Thorbecke staat er nog wel een paar jaar…) en de noodzaak om ook ROA democratisch te organiseren
– deelnemingenverslag, met de vraag of en hoe de provinciale commissarissen en aandeelhouders verantwoording afleggen (en voor welk belang zitten zij daar eigenlijk?)
– werkgroep duale begroting, met de renaissance van de doelenboom (Gijs Kuypers 1973) en de opdracht om zelf na te denken over missie, maatschappelijk effect, doelstelling en indicatoren

Gelukkig hoef ik hier maar eens in de zoveel tijd naar toe…

Tenslotte in de categorie ‘Statenleden met een weblog’ zou ik graag willen verwijzen naar Peter Visser, fractievoorzitter van de PvdA. Net begonnen en hij belooft wekelijks iets te schrijven. Ik ben benieuwd!

Het wonderkind

Gisteren geïnterviewd over de perikelen rond de Jaagweg en vandaag dan kunnen horen wat Radio Noord-Holland ervan gemaakt heeft. Ik schreef daarover: “Met name de vraag of GroenLinks dit met opzet had gedaan – het zo moeilijk maken dat het toch niet voor elkaar komt – vond ik wel gevat.” Inderdaad was de conclusie van Elisabeth van den Hoogen dat GroenLinks zoveel voorwaarden had gesteld dat het terrein er alsnog niet zou komen en dat wij daarmee het CDA een loer hebben gedraaid. Overigens rekende Johan Bruins Slot in dezelfde uitzending voor dat het wel degelijk te betalen moet zijn.

Het verhaal was sowieso lekker dramatisch aangezet, de coalitie wekenlang in crisis en nu wil Wester-Koggenland helemaal niet meer. Als een soort laatste dorp dat standhoudt tegen de Romeinen. Vooral bij het slot heb ik overigens erg moeten lachen:

Hij wordt terecht het wonderkind van de Provinciale Staten genoemd. Want dit tactische spel lijkt hij glorieus te winnen van het CDA.

Eh… mag het een heel klein beetje minder?

Lichte irritatie

Me vanavond weer behoorlijk zitten ergeren bij de commissie WVV. Het begon met de Bedrijvenmonitor van het Noordzeekanaalgebied. Na een presentatie van Anneke Been (Projectbureau) en het tegengeluid van Bas Amelung (Sterk, Schoon en Slim) dacht ik dat we eens een goede discussie zouden hebben over de systematiek en de verregaande conclusies die daaruit worden getrokken. De monitor zit volgens mij vol met verkeerde aannames en berekeningen, maar ondertussen dreigt daarmee wel de Wijkermeerpolder tot havengebied omgeploegd te worden. Startklaar om los te branden, maar de meerderheid van de commissie wilde niet discussiëren en pas in april (als de monitor van 2004 beschikbaar is) verder praten. Met frisse tegenzin moest ik mij daar bij neerleggen. Enige goede nieuws was dat Cornelis Mooij aangaf dat er nog geen procedures voor de Wijkermeer in gang gezet zijn.

Daarna de decentralisatie van de spoorlijnen Haarlem-Zandvoort, Den Helder-Alkmaar, Haarlem-Uitgeest en Hoorn-Alkmaar. Toen dit ‘aanbod’ van de minister bekend werd, was ik erg verontwaardigd over de chantagepolitiek. Maar als het alternatief is dat de lijnen gewoon verdwijnen, dan is de keuze gauw gemaakt. Tegelijk biedt het ons ook grote kansen: combinatie met ander regionaal vervoer, ander materieel, betere service dan de NS. De onderhandelingen gaan moeizaam, maar ik ben blij dat we als provincie hoog inzetten en tegelijk harde voorwaarden stellen. Geen bezuiniging en geen onnodige overstappen (dus doorrijden naar Amsterdam). Gaandeweg ontstond een interessante coalitie van SP, D66, Agema, ChristenUnie en CDA die zich verzetten tegen overname. Maar met echte oplossingen kwamen ze helaas niet: het Rijk zou dit moeten, de NS zou dat moeten en wat dan ook meer. Roepen van de zijlijn is lekker makkelijk: dan liever de stevige inzet van Cornelis Mooij. Toch fijn om als GroenLinkser het zó eens te zijn met een VVD-gedeputeerde.

Misschien wind ik me iets te snel op, maar ik vond de vergadering bij vlagen echt tenenkrommend. Dan te bedenken dat dit binnenkort mijn enige commissie zal zijn… We gaan de onderlinge verdeling in de fractie binnenkort wat veranderen en dat houdt vermoedelijk in dat ik ROV laat vallen om wat meer initiatieven naar buiten toe te ondernemen. Nou ja, ik sla me er wel doorheen!

Laat nog met Patrick Poelmann aan de telefoon, die een heel aardig idee had voor de Statenvergadering van a.s. maandag. Daarover later meer…