Noordzeekanaal bijeenkomst

OPEN BRIEF

Haarlem, 20 april 2005

Aan: dhr. J.P.H. Bruins Slot, voorzitter van de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer

Geachte heer Bruins Slot, beste Johan,

Op 28 april wordt op het provinciehuis een besloten bijeenkomst gehouden over de Tweede Zeesluis bij IJmuiden en de bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied. Een informele vergadering, alleen voor Statenleden en Gedeputeerden, althans dat was de bedoeling. Want uit de recent verstuurde uitnodiging (15 april 2005) blijkt dat er toch gasten van buiten uitgenodigd zijn. Opvallend is dat dit alleen voorstanders zijn van de grote sluis: kritische geluiden zijn blijkbaar niet welkom. Dit tot onze spijt en verontwaardiging en de GroenLinkse Statenfractie vraagt zich dan ook af of het wel zin heeft bij dit onderonsje aanwezig te zijn.

In de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van 14 april werd nog gemeld dat deze extra vergadering bedoeld was om als Statenleden uit diverse commissies en betrokken Gedeputeerden onderling van gedachten te wisselen. De echte discussie zou later in een gewone commissievergadering plaatsvinden. Het zou een besloten en interne bijeenkomst zijn, maar ineens komen er wel medewerkers van het projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied en van Buck Consultants. De stichting Sterk, Schoon en Slim heeft al enkele jaren stevige inhoudelijke kritiek op de monitoring door het projectbureau. Voor het eerst wordt nu op een halve pagina van de Bedrijvenmonitor op die kritiek ingegaan, maar de stichting zelf is niet welkom op de bijeenkomst.

Ook aan het Centraal Planbureau, dat onlangs opnieuw negatief adviseerde over de grote zeesluis bij IJmuiden, is helemaal voorbijgegaan. Het CPB zegt heel duidelijk dat aanleg van de nieuwe sluis tot 2017 helemaal niet nodig is en dat we over 12 jaar maar weer eens kritisch naar de noodzaak moeten kijken. Deze boodschap past blijkbaar niet in de goed-nieuws-show van de 28e, dus het CPB is niet uitgenodigd en ook hun rapport staat niet op de agenda. In plaats daarvan komt de al maanden geleden verschenen notitie ‘Betrouwbaar, Bereikbaar, Betaalbaar’ van de sluislobby nog eens op tafel.

Wij hechten aan een open debat, waarin alle verschillende visies op het Noordzeekanaalgebied en de gewenste ontwikkelingen in de komende jaren aan bod komen. Wij roepen u als voorzitter van de commissie WVV op daaraan invulling te geven en hopen dat u bereid bent om aan deze oproep gehoor te geven. Dit betekent dat ook de kanttekeningen van het CPB op de agenda komen te staan en ook tegenstanders van de nieuwe zeesluis welkom zijn op de 28e. In dat geval zal GroenLinks alsnog graag aan de discussie deelnemen.

Hartelijke groet, namens de Statenfractie van GroenLinks,

Harmen Binnema