Reacties op de open brief

Van de kant van de pers is het nogal stil, maar de collega’s in de Staten hebben inmiddels wel wat laten horen.

Eerst D66:

De email van de commissiegriffier, mw. Spoor, aan de stichting Sterk, Schoon en Slim maakte aan deze onduidelijkheid een eind waar zij stelde dat het om een besloten bijeenkomst gaat. Voor ons was dit absoluut niet de bedoeling toen dit onderwerp in de cie WVV ter sprake kwam.

Naast ons bezwaar tegen deze beslotenheid vinden wij ook de selectie van externe genodigden nogal eenzijdig. Kritische vertolkers van o.m. de bedrijvenmonitor en de zeesluis zijn kennelijk niet welkom, terwijl ook die inbreng relevant is. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat wij op een dergelijke wijze over deze gevoelige kwesties met elkaar in beslotenheid in discussie gaan.

Zoals u weet is D66 geen voorstander van besloten vergaderingen als daar geen strikte -wettelijke- noodzaak toe bestaat. Met GroenLinks en hetgeen in hun ‘open brief’ is gesteld willen wij dat de politieke discussies in alle openheid worden gevoerd, waarbij zowel voor- als tegenstanders op een ordentelijke wijze in de gelegenheid worden gesteld hun mening te geven.

Ik verzoek u dan ook dringend om de gekozen weg van het in beslotenheid vergaderen te verlaten en personen of organisaties die dat wensen toe te laten tot deze bijeenkomst. Zij moeten ook in de gelegenheid worden gesteld hun argumenten aan te voeren.

Mocht u wellicht van oordeel zijn dat het karakter van deze bijeenkomst niet gewijzigd moet worden, dan zal D66 niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Wij gaan er evenwel van uit dat u gehoor zult kunnen geven aan ons verzoek, aangezien u ongetwijfeld ook voorstander bent van een open proces van meningvorming.

Toen de SP:

Middels deze brief willen wij ons aansluiten bij zowel de brief van Groen links (Zoals eerder gemaild) en D’66. Ook wij, en dit hebben wij al meerdere keren kenbaar gemaakt, verfoeien besloten bijeenkomsten. Wanneer dit was gebleken uit de vergadering van 14 april, hadden wij toen al aan de bel getrokken.

Wij gingen er vanuit dat elke partij voor of tegen zou worden uitgenodigd. Uit de mail, zoals ook verwoord door eerdere genoemde partijen en door mijn partij, blijkt dit dus niet het geval. Wij vragen u daarom dringend gehoor te geven aan de brieven van Groen Links, D’66 en onze mailing, de voor – alsook tegenstanders van het project uit te nodigen.

Tenslotte de voorzitter van de commissie WVV (aan wie de open brief immers was gericht):

Geachte leden,

Naar aanleiding van de Open Brief van Groen Links over de beslotenheid van de bijeenkomst 28 april 2005 hierbij mijn reactie.

De commissie Wegen, Verkeer en Vervoer heeft 3 maart 2005 afgesproken dat “onderwerpen waarbij sprake is van informatieverstrekking door ambtenaren resp. gedeputeerde of opiniërend van aard zijn, zoveel mogelijk via informele bijeenkomsten (quorum is niet vereist) worden behandeld”.

Om de bijeenkomsten niet te zeer te belasten met uitgebreide inleidingen is er tot nu toe voor gekozen deze themabijeenkomsten een besloten karakter te geven. In dit licht heb ik de commissie de afgelopen vergadering (14 maart) voorgesteld de themabijeenkomst 28 april over het NZKG informeel en besloten te laten zijn. De commissie ging hiermee akkoord.

De bedoeling van de gezamenlijke bijeenkomst op 28 april 2005 is om onderling met elkaar te praten over de wenselijkheid van de tweede zeesluis en het gehanteerde systeem van monitoring bedrijventerreinen. en de voor- en tegenstand daarover.

De systematiek van monitoring van de bedrijventerreinen is diverse malen in de commissie aan de orde geweest. In de vergadering van december 2004 heeft de commissie gevraagd om een toelichting op het gehanteerde systeem en een vergelijk daarbij met het systeem dat de Stichting Sterk, Schoon en Slim hanteert.

Rol projectbureau Masterplan NZKG
Het Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied is 28 april aanwezig in de functie van opdrachtnemer van de provincie. Het projectbureau heeft vanwege de specialistische kennis die nodig is voor de ramingen, die uitgevoerd zijn door het bureau Buck Consultants, dit bureau ook gevraagd de toelichting te verzorgen. Indien u dit niet wenselijk vindt zal het projectbureau de toelichting zelf verzorgen.

Het CPB-advies over de tweede zeesluis komt zeker aan de orde
Het is niet als zodanig geagendeerd maar tijdens het onderdeel ” Zeetoegang IJmuiden” zal aandacht worden besteed aan het CPB-advies. Het rapport was niet beschikbaar op het moment van verzending van de uitnodiging. Het staat op de website www.noordzeekanaalgebied.nl (uitkomst bestuurlijk overleg zeesluis IJmuiden).

Als de commissie WVV in meerderheid de onderwerpen toch direct in een openbare bijeenkomst aan de orde wil hebben, stel ik voor de onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de commissie op 9 of 16 juni 2005. Ik stel voor de informele bijeenkomst van 28 april 2005 dan te laten vervallen.

Graag uw antwoord uiterlijk maandag 25 april 12.00 uur bij de commissiegriffier.

Vriendelijke groet,

J.P.H. Bruins Slot