Motorcross op herhaling

Afgelopen zondag was er weer een illegale cross, deze keer op een natuurterrein in Den Helder. Als altijd was ik via de mail van wildcrossen.nl op de hoogte gesteld, maar dat het om een gebied van Landschap Noord-Holland ging wist ik nog niet. Waarom is er niet door de gemeente (lees: de politie) ingegrepen? Vind het tijd om eens van Gedeputeerde Staten te horen wat er nou precies ondernomen is, want mijn indruk was dat er toch overleg gaande was tussen de crossers en een aantal gemeenten in de Noordkop. Lijkt me toch dat je dat dan even afwacht en niet door overal en nergens te gaan crossen denkt je zin te kunnen krijgen. Bovendien zijn de regels voor ontheffing recent versoepeld, zodat tijdelijke locaties makkelijker mogelijk zijn.

Eén en ander leidde tot de volgende schriftelijke vragen:

Inleiding

In het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, dat najaar 2004 door Provinciale Staten is vastgesteld, zijn bij amendement de geplande locaties voor een grootschalig durfsportcentrum in de Wieringermeer geschrapt. Sindsdien is er door groepen motorcrossers illegaal gecrosst op plekken in ondermeer de Wieringermeer, Anna Paulowna, Niedorp en Heemskerk. Intussen is ook overleg gevoerd tussen de crossers en diverse gemeenten in de Noordkop om tot afspraken over locaties te komen. Ook hebben GS de regels versoepeld om ontheffing voor tijdelijke locaties te verlenen.

Na enige tijd stilte – in meerdere opzichten – is op 5 juni jl. het illegaal crossen weer gestart. Ditmaal ten zuiden van Den Helder, in een gebied dat door Landschap Noord-Holland aangekocht is om natuur te ontwikkelen. Hekken zijn doorgeknipt en met een shovel is het terrein ‘ingericht’ voor het crossen. Het resultaat: ernstige beschadiging van het terrein en ook het broeden van vogels is ruw verstoord. In een uitzending van Radio Noord-Holland van 5 juni sprak de terreinbeheerder terecht zijn grote verontwaardiging over dit gebeuren uit. Ook burgemeester Staatsen van Den Helder liet in de uitzending weten boos te zijn over dit ‘eigenmachtig handelen’ en het in bezit nemen van het eigendom van een ander. Wegens gebrek aan manschappen zou de politie niet hebben ingegrepen.

Dit is aanleiding voor ondergetekende de volgende vragen te stellen:

1. Heeft de recente versoepeling van de regels, d.w.z. de ontheffing voor tijdelijke locaties, tot extra aanvragen voor crosses vanuit de gemeenten in de Noordkop geleid?

2. Kunt u aangeven hoe ver het overleg tussen de gemeenten in de Noordkop en de motorcrossers inmiddels is gevorderd? Is er zicht op concrete locaties en zo ja, hoe intensief zouden deze gebruikt worden en op welke termijn zijn die beschikbaar?

3. Zijn dit oplossingen waarvoor zowel bestuurlijk als ook maatschappelijk draagvlak bestaat?

4. Zijn GS met ons van mening dat crossen in natuurgebieden – en meer in het algemeen: op andermans eigendom – buitengewoon onwenselijk is en dat in voorkomende gevallen ook actief opgetreden zou moeten worden?

5. Is het correct dat de politie in Den Helder niet heeft ingegrepen? Is u bekend of dit bij voorgaande illegale crosses wel is gebeurd? Wat waren de redenen indien niet is ingegrepen?

6. Zijn er, naar aanleiding van eerdere vernielingen door illegale cross, pogingen gedaan door gemeenten of door eigenaren van de betreffende terreinen de schade op de crossers te verhalen?

Gedeputeerde Hooijmaijers had enige maanden geleden bezoek van de Koninklijke Motorcrossvereniging. Naar aanleiding daarvan schreef hij in zijn weblog van 16 februari: “Helaas hebben Provinciale Staten vorig jaar besloten dat in het streekplan Noord-Holland uiteindelijk twee mogelijke locaties worden geschrapt. (…) Kortom, mijn handen zijn door Provinciale Staten gebonden. (…) Het Rijk moet haar aanjaagfunctie maar eens vervullen en locaties gaan aanwijzen voor deze in populariteit groeiende volkssport. Via de weg van onderop komt er niets van terecht.”

7. Hoewel de gedeputeerde zich gebonden acht aan het besluit van PS, kunnen wij ons gezien het gemeente-overstijgend karakter goed voorstellen dat om advies en bemiddeling van de provincie is gevraagd. Bovendien lijkt de gedeputeerde er geen vertrouwen in te hebben dat de gemeenten het zelf kunnen oplossen. Kortom, op welke wijze is de provincie de afgelopen maanden bij het zoeken naar een oplossing betrokken geweest?

8. Is door de provincie danwel door de Koninklijke Motorcrossvereniging contact geweest met het Rijk en om de genoemde actie (het aanwijzen van crosslocaties) verzocht?

3 antwoorden op “Motorcross op herhaling”

 1. Juist omwille van de mensen die het geluid van motoren hinderlijk vinden
  zijn wij al 30 jaar aan het lobby’en voor een vaste locatie.
  Het was en is niet onze bedoeling om overlast te veroorzaken maar op dit moment zijn wij echt radeloos en heeft de politiek laten zien (bij herhaling) dat zij haar afspraken niet nakomt.
  Vooruit lopend op de rest van Nederland zijn wij hier in Noord Holland bezig op grote schaal de geluids productie van de motoren naar beneden te krijgen.
  Met de grootste groep van deze sporters zitten wij al ver onder de wettelijke norm.
  Het is mijnsinziens ook de slimste zet om deze sport in Noord Holland te reguleren en te controleren middels vaste locatie’s.
  Zo zal het “wildcrossen” op de manier zoals deze nu plaatsvindt stoppen en kunnen er sneller sanctie’s worden opgelegd aan mensen die toch op terreinen gaan rijden die niet voor deze tak van sport zijn aangewezen.
  Juridisch ligt dat op dit moment nog erg lastig omdat de sport legaal is maar de plaats van uitoefening niet en er zijn geen alternatieven
  voorhanden.
  In de loop der jaren is allang bewezen dat het geen zaak is van “het niet kunnen vinden van een geschikte locatie”.
  Het is pure onwil waarbij trots en idialisme een grote rol spelen.
  Iedereen ziet in dat er een probleem ligt wat opgelost moet worden…. maar
  niet in hun gemeente.
  Laten we in godsnaam een keer realistisch worden en onder ogen zien dat deze
  sport niet uit Noord Holland verdwijnt. (ook al komen er geen banen)
  De enigste weg is samen een oplossing zoeken.
  Want ook de milieu lobby is bij een oplossing gebaat.
  Misschien uit oogpunt van idealisme nog wel meer dan de motorsporter zelf,
  want die blijven toch wel rijden.
  Met of zonder baan.
  Ik denk dat de problematiek het niveau van de gemeenten is ontstegen en dat
  de provincie moet ingrijpen.

 2. Dank voor de uitgebreide reactie. Ben het er helemaal eens dat samen naar een oplossing gezocht moet worden. Alleen vind ik niet dat je dan in de tussentijd illegaal moet gaan crossen. Maar laat duidelijk zijn dat ons doel niet is om alle motorcross uit de provincie te verjagen. Wel om tot locaties(s) te komen die voor alle betrokkenen, dus crossers en omwonenden aanvaardbaar is/zijn.

 3. dikke kut, wa is da nu voor een dom mens, tegenmotocross, hebde u lelijk bakkes al gezien dikke kut, MOTOCROSS £RULES 4-ever !!!!!!!!

Reacties zijn gesloten.