Holland Acht

Manifest van de commissarissen van de vier randstadprovincies en de burgemeesters van de vier grote steden over de modernisering van de Randstad, gericht tot regering en parlement

In een Manifest van de commissarissen van de vier randstadprovincies en de burgemeesters van de vier grote steden wordt gepleit voor een drastische bestuurlijke modernisering van de Randstad. Deze groep, de zogenaamde Holland Acht, richt zich specifiek tot de regering en het parlement.

Tot een aantal jaren geleden behoorde de Randstad bij de top van de grootstedelijke regio’s in Europa. In 1999 nam Randstad Holland tussen twintig vergelijkbare Europese grootstedelijke regio’s nog de vijfde plaats in met de groei van de welvaart. Vier jaar later is die groei gekelderd naar een 19e plaats, de op een na laatste. Veertien plaatsen verlies!

Ook op het gebied van de capaciteit van het railsysteem, het aandeel high-tech werkgelegenheid en de groei van de arbeidsproductiviteit behoort de Randstad tot de hekkensluiters in Europa. Randstad Holland moet een positie in de top-5 hebben om ook in de toekomst het welvaartsniveau voor haar inwoners op peil en de economische motor van Nederland draaiend te houden. Alleen zo is een sterke internationale concurrentiepositie veilig te stellen. Dat schrijft de ‘Holland Acht’ aan de regering.

Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang is het ontbreken van een slagvaardige bestuursstructuur. De Randstad is een onoverzichtelijke bestuurlijke lappendeken. Vier provincies, vier grootstedelijke regio’s, vier grote steden, zo’n honderdveertig andere steden en plattelandsgemeenten, en een dozijn departementen. Geen van hen is in staat om zelf voor de Randstad belangrijke besluiten te nemen.

Om de teloorgang van de Randstad te keren, is een flinke herschikking van de rollen van de verschillende overheden noodzakelijk. Voor de realisatie is het nodig, dat op korte termijn een onafhankelijke commissie van start gaat. Een commissie, met draagvlak in de maatschappij, die heel concreet moet nagaan welke mogelijkheden er zijn en wat haalbaar is. De onafhankelijke commissie zal nog dit najaar door het kabinet moeten worden ingesteld. Voor de zomer van 2006 zullen de bevindingen en aanbevelingen gereed moeten zijn. Gedragen door het kabinet, de overheden in de Randstad en burgers en bedrijfsleven kan dan in 2007 het kabinet tot besluitvorming kunnen komen.

– De bestuurders in de vier randstadprovincies en de vier grote steden zijn van mening dat er nu wat moet gebeuren om tot effectieve besluitvorming te komen.
– Er is haast bij. In 2007 moet het kabinet tot een besluit komen. Dat is in het belang van de burgers en het bedrijfsleven in de Randstad.
– Wij roepen het kabinet op zich achter deze analyse te stellen en op korte termijn een onafhankelijke commissie in te stellen.

De ‘Holland Acht’:

Jan Franssen Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland
Harry Borghouts Commissaris van de Koningin in Noord-Holland
Boele Staal Commissaris van de Koningin in Utrecht
Michel Jager Commissaris van de Koningin in Flevoland
Job Cohen Burgemeester van Amsterdam
Ivo Opstelten Burgemeester van Rotterdam
Wim Deetman Burgemeester van Den Haag
Annie Brouwer-Korf Burgemeester van Utrecht

Interessant initiatief. Weet nog niet zeker of ik het helemaal met de oplossing eens ben – met name die onafhankelijke commissie is gedoemd hetzelfde lot te ondergaan als alle andere commissies die dit tot nu toe hebben geprobeerd. Maar de analyse klopt volgens mij heel aardig en er moet zeker iets gedaan worden aan de enorme bestuurlijke drukte van een schier oneindige rij overlegorganen (vaak in ongeveer dezelfde samenstelling). Al die praatclubs zijn bovendien allesbehalve democratisch en transparant.

We wachten af!