Heitelân

Na de ondersteuning van diverse bloggers waar ik eerder over schreef, heeft ook David Rietveld zich voor Bas uitgesproken. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat morgen opnieuw een steunbetuiging zal volgen…

Intussen geniet ik nog van de Fryske folder die aan Bas gewijd is:

GrienLinks hat in
fernijende fisy op tal fan wichtige ûnderwerpen – fan klimaat oant asyl, fan
lânbou oant ekonomysk en sosjaal belied en de oanpak fan ’e kredytkrisis –
dêr’t yn Brussel de politike beslissings oer nommen wurde. It is my op it liif
skreaun om dit fernijende Griene en Linkse lûd krêftich te bringen.


  • Krekt as mei de Europeeske Grûnwetkampanje sil ik ús stânpunten altyd mei passy nei foaren bringe
  • Krekt as yn myn funksjes as foarsitter fan ’e wurkgroep Europa en skriuwer fan it Europeesk ferkiezingsprogramma sil ik brêgen bouwe binnen de Europeeske Griene Partij
  • Krekt as yn myn deistich wurk as foaroanman fan ynternasjonale klimaat- en lânbouprojekten sil ik resultaten helje troch ynhâldlik kommentaar te jaan
  • Ik kombinearje dat mei in yngeande kennis fan klimaat, hannel en lânbou en passy foar de mins

Mei jimme
fertrouwen sil ik dy kwaliteiten ynsette om lieding te jaan oan de Europeeske
fraksje fan GrienLinks sadat de nije enerzjy dy’t we Europa bringe wolle der ek
komt!

Yn ’e mande mei
jimme en de fraksje wol ik Europa Griener en Linkser meitsje. Tank foar jimme
stipe!

Bas Eickhout

Met dank aan ús heit voor de vertaling!

Eén antwoord op “Heitelân”

Reacties zijn gesloten.