Veiligheid op provinciale wegen

Onlangs werd het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009-2010 vastgesteld, met daarin ook de nodige verantwoordelijkheden voor de regionale overheden. Reden voor mij om schriftelijke vragen te stellen over de manier waarop veiligheid op onze provinciale wegen gewaarborgd is:

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 12 augustus 2009, door het lid van Provinciale Staten, de heer dr. H.A. Binnema, de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding

Recent is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009 – 2010 opgesteld. Dit programma is in samenwerking met de decentrale overheden en belangenorganisaties tot stand gekomen.

Eén van de opvallende onderdelen van het Actieprogramma is dat er in bereikbaarheidsstudies meer aandacht moet komen voor de veiligheid op het onderliggende wegennet. Dit heeft ermee te maken dat de provinciale wegen vaker als belangrijk onderdeel van de oplossing voor (regionale) bereikbaarheid worden gezien.

Naar aanleiding hiervan stelt de fractie van GroenLinks de volgende vragen over de veiligheid op provinciale wegen aan het college van GS:

Statenvragen nr. 52