Museum voor Realisme mogelijk afbouwen met hulp van provincie

Bericht afkomstig van nu.nl:

Voorwaardelijke steun voor redding Scheringa Museum

SPANBROEK – Het CDA en GroenLinks in Noord-Holland zijn onder voorwaarden bereid mee te werken aan het reddingsplan dat PvdA-fractieleider Tjeerd Talsma woensdag heeft gepresenteerd voor het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek. Dit zeggen woordvoerders van beide statenfracties woensdag.

Fractieleider Harmen Binnema van GroenLinks kan zich ”in principe” vinden in het idee dat de provincie het geld bijeen schraapt om de bouw van het nieuwe museum af te ronden. ”Ik zie de waarde voor de regio, maar we gaan niet zomaar een zak geld brengen. Ik wil om te beginnen graag weten over hoeveel geld we het hebben. Ook is de medewerking van ABN Amro met betrekking tot de kunstcollectie noodzakelijk. Verder moet de directie voor een goed exploitatieplan zorgen.”

Standpunt

Fractielid Aagje Zeeman van het CDA neemt een vergelijkbaar standpunt in. ”We staan er positief tegenover. Er moet wel absolute zekerheid over de collectie komen. We betalen niet voor een hok met doeken, maar voor een regionale voorziening met economisch en toeristisch perspectief. En het moet duidelijk zijn dat het museum zichzelf op termijn kan bedruipen.”

Het CDA en GroenLinks vormen samen met de PvdA en de VVD het college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland. VVD-fractieleider Cees Loggen was woensdagochtend niet bereikbaar.

Noord-Hollanders praten mee over nieuwe Commissaris

Vandaag heb ik in het nieuws van RTV Noord-Holland het voorstel gedaan om de inwoners van Noord-Holland te raadplegen over het functieprofiel van de nieuwe Commissaris van de Koningin. Welke kwaliteiten verwachten zij van een Commissaris en welke eigenschappen zien zij liever niet? De komende weken zullen de partijen in Provinciale Staten druk bezig zijn met het opstellen van dit profiel en daarbij is goede raad meer dan welkom.

Bij de recente keuzes van een nieuwe burgemeester in Groningen en een nieuwe Commissaris in Noord-Brabant zijn met zo’n raadpleging goede ervaringen opgedaan. Terecht merkten mijn collega’s Cees Loggen (VVD) en Tjeerd Talsma (PvdA) op dat ook maatschappelijke organisaties geraadpleegd moeten worden én dat er serieus met de resultaten van de enquête omgegaan moet worden. Inderdaad moet het niet alleen voor de vorm zijn, om vervolgens geheel je eigen gang te gaan. Ik denk dat het, vergelijkbaar met de eerdergenoemde initiatieven, moet leiden tot een zwaarwegend advies voor het uiteindelijke profiel. Want de Staten maken uiteraard wel de uiteindelijke keuze.

Concreet denk ik aan een tiental stellingen waarin verschillende kwaliteiten benoemd worden: integriteit, herkenbaarheid, communicatie, bindend vermogen etc. Met een rangorde kunnen mensen dan aangegeven  welke daarvan écht belangrijk zijn, welke wenselijk en welke minder belangrijk. Vervolgens kan iedereen nog extra kenmerken toevoegen die niet bij die tien staan en eventueel een voorkeur uitspreken over man/vrouw, leeftijd etc. Ik ben benieuwd wat dit op gaat leveren!

Haarlem verspeelt 100 miljoen voor openbaar vervoer

Waar ik een paar weken voorzichtig optimistisch schreef dat B&W in Haarlem wakker leken te worden, kon ik vandaag constateren dat de ogen nog potdicht zijn en de slaap voortduurt. Hoewel wethouder Jan Nieuwenburg nog een dappere poging deed, kon zijn lange inspraak niet verhullen dat Haarlem kort voor de zomer een hopeloos besluit genomen heeft en – nog erger – daarvoor ook een beroerde inhoudelijke onderbouwing heeft. 

Nieuwenburg deed een omzichtige maar doorzichtige poging om de beschikbare 105 miljoen te presenteren als een bedrag dat ergens in Haarlem voor iets met hoogwaardig openbaar vervoer ingezet zou kunnen worden. Terwijl de discussie sinds 2002, bekrachtigd in het besluit dat de Staten in 2005 namen, toch echt ging over de Spaarnepassage en wel in het bijzonder een tunnel. Misschien dat bij Nieuwenburg een lichtje had kunnen gaan branden toen hij leiding ging geven aan de stuurgroep Tunnelstudie… Op de vraag of ook hij al deze miljoenen beschouwde als een ‘fooi van Mooij’ gaf Nieuwenburg wijselijk geen antwoord. Wel herhaalde hij het opmerkelijke pleidooi om nog eens bij het Rijk te toetsen hoeveel geld daar beschikbaar zou zijn voor de tunnel – terwijl elke bestuurder toch weet dat de eerste vraag die de minister dan stelt is hoeveel de gemeenten in de regio (inclusief Haarlem) eigenlijk van plan zijn bij te dragen. En zelfs als er positief nieuws uit Den Haag komt, is het gezien de verhoudingen in de Haarlemse raad, nog niet eens zeker of dat geld vervolgens voor een tunnel ingezet kan worden! Terecht laat onze gedeputeerde Elisabeth Post zich niet met zo’n boodschap op pad sturen.

Alleen de PvdA ondersteunde de merkwaardige argumentatie van Nieuwenburg en meende dat Haarlem groot onrecht was aangedaan. Achteraf maakte woordvoerder Gohdar Massom zich via twitter boos dat het eindrapport nooit in de Staten is besproken. Hij miskent daarmee dat alle onderdelen van de studie in verschillende stadsateliers zijn bediscussieerd en we vrijwel elke commissievergadering de voortgang van de Zuidtangent hebben besproken. Bovendien zou het – eind juni of nu – een wat onwerkelijke discussie zijn, wanneer je al weet dat Haarlem een keuze tegen de tunnel heeft gemaakt. De SP, in Haarlem coalitiepartij samen met VVD en PvdA, verloor zich in details die weinig meer met het onderwerp te maken hadden, maar steunde uiteindelijk noch de gedeputeerde noch de wethouder. De rest van coalitie, inclusief mijn partij dus, en oppositie hadden weinig begrip voor Haarlem en des te meer voor het standpunt van Gedeputeerde Staten.

Gezocht: baas van de provincie

Vanwege het vertrek van Harry Borghouts, mogen we op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koningin. Afgelopen maandag zaten we met de fractievoorzitters voor het eerst bij elkaar om de procedure te bespreken. De eerste stap is het opstellen van een profielschets, waarvoor de versie die in 2001 is gebruikt maar weer eens onder het stof vandaan is gehaald. Interessant om te zien hoe zo’n schets ook iets weergeeft van het tijdsbeeld, nog net voor de Fortuyn-revolutie. Ik ben benieuwd hoe mijn collega’s vandaag de dag aankijken tegen deze wensen:

2. Bij gelijke geschiktheid
willen wij een vrouw voorrang geven.

5. De commissaris moet in- en
extern een open houding hebben ten aanzien van de verschillende levensbeschouwelijke, politieke en/of
maatschappelijke opvattingen. Hij of zij kent een open, tolerante instelling
ten aanzien van minderheidsgroeperingen en is immer bereid tot dialoog.

Nu er nog maar één vrouwelijke CdK over is (Karla Peijs), lijkt me het tweede punt actueler dan ooit. Hoe de open en tolerantie houding vandaag de dag invulling zou moeten krijgen, levert vast ook een mooie discussie op.

Intussen wordt ook al flink gespeculeerd (ik hoor zelfs al van weddenschappen) wie de nieuwe Commissaris zal worden, of in elk geval van welke politieke kleur hij of zij zal zijn. Borghouts zelf constateerde al ironisch dat de weg vrij is voor een PvdA-Commissaris. Veel van de andere speculaties die ik hoor gaan echter in de richting van een D66-commissaris.

De redenering gaat ongeveer zo. De PvdA zit weliswaar niet ruim in de CdK’s en ook nog eens in kleinere provincies, maar heeft wel de burgemeesters drie van de grote vier steden – alleen Den Haag niet. Een grote provincie als Noord-Holland ook in PvdA-handen geeft te grote Randstad dominantie. Het CDA heeft al vijf Commissarissen,  nog één erbij zou betekenen dat de helft van de provincies een christen-democratische CdK heeft, dat wordt wel erg scheef. De VVD is al de grootste partij in Noord-Holland en heeft daarmee een prominente plek in het college. Bovendien is men met drie CdK’s (onder wie IPO-voorzitter Jan Franssen in Zuid-Holland) niet slecht bedeeld.

Na de mooie kans die GroenLinks ruim zeven jaar gegund is, verwachten weinigen dat deze partij opnieuw een CdK mag leveren. Misschien weer bij een volgende vacature… Blijven als serieuze opties ChristenUnie en D66 over. Het kan in het voordeel van beide partijen zijn dat zij geen onderdeel van het huidige college uitmaken. De ChristenUnie heeft nog nooit een CdK gehad, D66 is er met Staal (Utrecht) en Jager (Flevoland) recent twee kwijtgeraakt. De inschatting is dat D66 uit een groter arsenaal aan ervaren en kundige bestuurders (zeker ook vrouwelijke!) kan putten dan de ChristenUnie.

Maar uiteraard kiezen de Noord-Hollandse Staten niet voor partijkleur, maar voor kwaliteit…

Beeldvorming en politiek opportunisme

Misschien dat ik later zin heb om er nog eens wat uitgebreider over te schrijven. Nu duidelijk even niet. Vandaar dat ik even volsta met het bericht dat vandaag op de website van GroenLinks is verschenen:

GroenLinks betreurt aftreden Harry Borghouts

Op vrijdag 11 september heeft Commissaris van de Koningin Harry Borghouts
(GroenLinks) besloten per 1 december af te treden. De fractie van
GroenLinks betreurt dat het zover heeft moeten komen, maar heeft
uiteraard respect voor het besluit van Borghouts en bedankt hem voor
zijn grote inzet voor de provincie Noord-Holland, onder meer als
voorzitter van Provinciale Staten.

Harry Borghouts was sinds 2002 Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland. Nog niet eerder had een GroenLinkser deze functie
vervuld. In 2008 werd hij door Provinciale Staten unaniem voor een
nieuwe periode herbenoemd, als eerste CdK die gebruik maakte van de
mogelijkheid om aan te blijven na zijn 65e.

Bij de aankondiging van zijn aftreden gaf Borghouts de volgende
korte verklaring: "Afgelopen zeven jaar heb ik met veel plezier het
ambt van commissaris van de Koningin uitgeoefend. Maar dat is nu
verdwenen." De fractie van GroenLinks begrijpt de keuze van Borghouts,
wiens positie door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden onder
druk was komen te staan. GroenLinks constateert echter ook dat veel van
de aanvallen op Borghouts’ positie meer gevoed werden door beeldvorming
en opportunisme dan door inhoudelijke argumenten en feiten (of de wens
daar kennis van te nemen).

Fractievoorzitter Harmen Binnema: "Voor de zomer heb ik de oproep
gedaan aan de andere partijen in Provinciale Staten om Borghouts de
kans te geven zijn gezag en vertrouwen te herwinnen. Helaas moet ik
constateren dat dit de Commissaris van de Koningin niet gegund is en
sommigen al met moties van wantrouwen hebben gedreigd, voordat
Borghouts zijn kant van het verhaal heeft kunnen vertellen. Het lijkt
erop dat het oordeel al tevoren vaststond."

Langzame aanloop

Hoewel het politieke seizoen officieel alweer is begonnen, merk ik daar in de praktijk niet zoveel van. De hoeveelheid provinciale post neemt weliswaar toe, evenals het aantal mails met een provinciaal karakter, maar verder is het nog rustig. Vandaar dat ik de afgelopen week benut heb om zelf weer in het politieke ritme te komen.

Zo heb ik donderdag en vrijdag bijgepraat met onze nieuwe VVD-gedeputeerden Elisabeth Post en Laila Driessen, die het allebei zichtbaar naar hun zin hebben in hun nieuwe functie. Ik was blij om te horen dat niet de hele vakantie opgegaan is aan het lezen van (overdrachts)dossiers, maar dat zij er ook nog even tussenuit zijn geweest. Vrijdag had ik bovendien – voor het eerst als voorzitter – een vergadering van de klankbordgroep nieuwe begroting. We gingen redelijk vlot door de agenda heen en we lijken redelijk op schema te liggen met het herschrijven.

Maandag staat een werkbezoek aan de natuurbeheerders in het Gooi op het programma en ’s avonds fractie. Dan kan ik met recht zeggen dat we weer begonnen zijn…

Het politieke seizoen

Als ik het goed heb onthouden, gaat het vanaf vandaag weer beginnen. Na alle hectiek van juni en juli was ik wel toe aan vakantie (pardon, reces), maar het zijn nu wel weer genoeg weken zonder politiek geweest. Ik ben uiteraard vooral benieuwd hoe de drie nieuwe gedeputeerden het zullen gaan doen.

Het belooft een druk politiek jaar te worden, bijvoorbeeld in mijn eigen portefeuille. Begin volgend jaar moet de structuurvisie Noord-Holland gereed zijn en het openbaar vervoer in de Gooi&Vechtstreek gaat aanbesteed worden. Er zal binnenkort  een stevige discussie losbarsten over de manier waarop we de kortingen die het Rijk gaat doorvoeren, in onze begroting kunnen opvangen. Ook moeten de aanbevelingen van de onderzoekscommissie provinciale kasgelden uitgevoerd gaan worden.

Let the games begin!